0
test test
Obowiązki podatkowe - CRS

Obowiązki podatkowe związane z wdrożeniem ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi krajami - CRS.

 

Od dnia 1 maja 2017r. instytucje finansowe w tym SKOK Kozienice, mają obowiązek pobierania od klientów oświadczenia, czy są oni podatnikami (rezydentami podatkowymi) innego kraju. Obowiązek ten wynika z Ustawy z dnia 9 marca 2017r o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, (zwanej dalej ustawą CRS).

 

Ustawa i nałożony obowiązek na instytucje finansowe jest konsekwencją przyjętych przez Radę Europy: Dyrektywy 2011/16/UE i Dyrektywy 2014/107/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.

 

Obszar zbierania danych obejmuje:

  • identyfikowanie klientów indywidulanych i instytucjonalnych - posiadaczy rachunków finansowych, pod kątem posiadania statusu rezydenta podatkowego z państwa uczestniczącego i państwa trzeciego (definicje poniżej),
  • weryfikację, czy klienci instytucjonalni SKOK Kozienice są kontrolowani przez rezydenta podatkowego z państwa uczestniczącego i państwa trzeciego,
  • przekazywanie danych klientów (zidentyfikowanych jako podatników innych krajów), ich rachunków, do organów podatkowych w Polsce, w termiach określonych w Ustawie.

 
Państwo uczestniczące (podlegające regulacji CRS) oznacza:

 

  • inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej,
  • inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła porozumienie będące podstawą automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych,
  • inne niż Stany Zjednoczone państwo lub terytorium, z którym Unia Europejska zawarła porozumienie będące podstawą automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską.

 
Państwo trzecie (niepodlegające regulacji CRS) oznacza:

 

  • inne niż Rzeczpospolita Polska,
  • inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, które nie jest państwem uczestniczącym

 
Rachunek finansowy:

 

w SKOK, to w szczególności rachunek oszczędnościowy, oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek objęty obowiązkiem identyfikacji zgodnie z Ustawą.


Obowiązek uzyskania przez SKOK Kozienice oświadczenia o rezydencji podatkowej dotyczy:

 

1. Klientów, którzy od dnia 1 maja 2017r. dokonają zawarcia ze SKOK Kozienice umowy o prowadzenie rachunku finansowego. Klienci składają oświadczenie na bieżąco, w procesie otwarcia rachunku (złożenie oświadczenia jest warunkiem otwarcia rachunku).

 

2. Klientów, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 30 kwietnia 2017r włącznie, zawarli ze SKOK Kozienice umowę o prowadzenie rachunku finansowego oraz posiadają cechy podatnika innego państwa.

 

Termin uzyskania oświadczenia:

  • do 31 lipca 2017r - jeśli umowa o prowadzenie rachunku została zawarta w okresie: 01.01.2016r. - 31.12.2016r.
  • do 31 grudnia 2017r. - jeśli umowa o prowadzenie rachunku została zawarta w okresie: 01.01.2017r – 30.04.2017r.

 

3. Klientów, którzy posiadali w SKOK Kozienice rachunki finansowe na dzień 31.12.2015r.

 

W stosunku do tych klientów, SKOK Kozienice  dokonuje weryfikacji, czy klient nie spełnia kryteria podatnika – rezydenta podatkowego innego państwa, a w przypadku klientów instytucjonalnych (firmowych), dodatkowo, czy takich cech nie posiada osoba kontrolująca klienta.

 

Niezależnie od powyższego SKOK Kozienice zobowiązany jest do weryfikacji wiarygodności złożonego oświadczenia rezydencji podatkowej i w tym celu może występować do swoich klientów o dostarczenie dodatkowych dokumentów, potwierdzających ich status podatkowy.

 

Oświadczenie o rezydencji podatkowej można złożyćpodczas wizyty w dowolnej placówce SKOK Kozienice.

 
Administratorem danych zebranych w oświadczeniu jest SKOK Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Hamernicka 4 lok.1, 26-900 Kozienice

 

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, a także do ich poprawiania. 

Oświadczenie zachowuje swoją ważność do momentu złożenia kolejnego oświadczenia. 
W przypadku zmiany okoliczności, które mają wpływ na rezydencję podatkową klienta lub powodują, że informacje zawarte w złożonym oświadczeniu stają się nieaktualne, klient zobowiązany jest zaktualizować oświadczenie w ciągu 30 dni od daty wystąpienia zmiany.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mcichowlas, 11-05-2017, odsłon: 2652


 
   
   

 
Copyright © 2014 SKOKKozienice.pl  
 
Projekt i realizacja Arpass M.Grotkowski Sp.k